Llicència d'obra menor

Les OBRES MENORS són aquelles obres de millora d'un edifici/habitatge existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total. És a dir, les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per objecte canviar els usos caraterístics de l'edifici.

A part del document de sol·licitud s'ha d'aportar un pressupost i el projecte de l'obra si escau.

Darrera actualització: 01.12.2020 | 08:32