Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

Objectius i competències

a) Planificar la gestió i tractament de residus a través de l¿aprovació dels corresponents programes d'actuació.
b) La construcció, la gestió, l'explotació, la conservació i el manteniment de les instal·lacions necessàries per fer les operacions de tractament, reciclatge i disposició controlada de residus municipals i assimilables.
c) La construcció, la gestió, l'explotació, la conservació i el manteniment de les deixalleries municipals com a centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.
d) La gestió i explotació del servei de recollida, de recollida selectiva i de transport de residus municipals i assimilables.
e) El foment de l'aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge tant dels residus municipals com dels assimilables a municipals que puguin ser acollits.
f) L'autorització de la disposició i codisposició dels residus municipals.
g) La recaptació de taxes, preus públics i cànons sobre residus municipals i assimilables legalment establertes.

Darrera actualització: 05.02.2019 | 12:44