Actualització BAN SEQUERA

Dimecres, 1 de febrer de 2023

Anunci del Ban de Sequera

Es fa pública l’aprovació del Decret 30/2023, de 20 de març, pel qual s’actualitza el ban de sequera
 

BAN (20/03/2023):

 

1.- L’abastament d’aigua apta per al consum humà de Gallifa es declara en estat d’emergència per sequera.

2.- Es limita el consum d’aigua a 100 litres per persona i dia i, addicionalment, 100 litres per cada habitatge i dia.

El còmput de consum es farà per lectures del comptador homogeneïtzat per mesos, iniciant-se el primer període control el dia 1 d’abril d’enguany.

Per al còmput de la població resident en cada habitatge s’estarà a l’ocupació real de cada mes considerat.

3.- Es prohibeix l’emplenada i reemplenada de piscines amb aigua procedent de la xarxa d’abastament domiciliari.

4.- Se suspèn l’abastament destinat als regs urbans i als solars no edificats. Sense caràcter excloent la suspensió afecta als codis de clients 208C, 309A, I423B, I512A, I731A.

5.- De l’incompliment del present ban se’n deriva el següent règim sancionador:

  1. Per excessos de consums compresos entre la dotació i més d’un 5% de la dotació hom entendrà que la infracció requereix l’amonestació.
  2. Per excessos de consums compresos de més del 5% i fins el 15% de més de l’assignació hom entendrà que la infracció és lleu.
  3. Per excessos de consums compresos de més del 15% i fins al 25% de més de l’assignació hom entendrà que la infracció és greu.
  4. Per excessos de consums superiors al 25% de l’assignació hom entendrà que la infracció és molt greu.

6.- L’import de les multes serà el que resulti de l’aplicació de l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.

7.- Aquest ban entrarà en vigor el dia 1 d’abril del 2023.

Contra aquest ban que és últim en via administra hi ha lloc a la interposició de recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.  Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de l’Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Gallifa, 20 de març del 2023.

Mateu Comalrena de Sobregrau i Esteve

Alcalde de Gallifa

 

Darrera actualització: 28.03.2023 | 08:41