|
 

Impostos

Informació al contribuent relativa al pagament de impostos

Informació al contribuent

Calendari de pagament de tributs
Oficines de l'ORGT on gestionar els tributs
Actuacions que realitza l'ORGT per delegació de l'Ajuntament
Resoldre dubtes sobre els tributs més importants
Resoldre dubtes sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Resoldre dubtes sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Resoldre dubtes sobre l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Resoldre dubtes sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Resoldre dubtes sobre recaptació
Per saber més sobre els Tributs més importants
Saber més sobre l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Saber més sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Saber més sobre l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Saber més sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Saber més sobre les taxes i preus públics
Saber més sobre procediment recaptatori
Ordenances fiscals
Normativa recaptatòria
Venda de béns embargats
Notícies per al contribuent
Entitats col·laboradores on domiciliar o pagar els Tributs

Tràmits i sol·licituds sobre Tributs

Domiciliar un rebut
Duplicat d'un document de pagament de tributs
Sol·licitar un certificat de pagament de tributs
Sol·licitar una devolució de pagament
Correcció de dades personals
Model d'Instància
Descàrrega d'impresos per a les gestions més habituals

Pagament d'impostos i multes

Pagament amb targeta de crèdit
Pagament per banca online
Càrrec en compte de rebuts en voluntària

Serveis amb signatura electrònica

Informació sobre la signatura electrònica
Tributs pendents de pagament
Multes pendents de pagament
Tributs pagats
Multes pagades
Gestionar els tributs domiciliats
Expedients executius de Tributs pendents
Expedients executius de Multes pendents
Correcció de dades personals
Presentar un recurs o una instància

Darrera actualització 19.07.2012 | 12:03